תקנון ותנאי שימוש באתר "באגי"

א.  כללים ותנאי השימוש אתר:

 1. אתר הקניות המקוון (להלן- “האתר”) מנוהל ע”י החברה "מוצרי ניקיון מקצועיים – באגי – בע"מ" (להלן: "באגי").
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר זה נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו  04-6661074, שהינו מוקד התמיכה שלנו.
 2. אתר באגי הינו אתר אינטרנט המהווה פלטפורמה שבמסגרתה תוכלו לבצע הזמנת מוצרים המשווקים על ידי באגי.
 3. יש לקרוא בעיון את תקנון האתר. ביצוע פעולות ו/או הזמנת מוצרים באתר, מהווה אישור שקראתם את התקנון, ומסכימים לאמור בו.  התקנון מהווה הסכם מחייב בין הצרכנים לבין באגי, כך גם תהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. באגי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כלפי  באגי למזמינים ולמשתמשים באתר, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים לקרוא את התקנון מעת לעת, בעת כניסה לאתר.
 5. מועד החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח המעודכן באתר באגי, כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן.
 6. באגי, רשאית לשנות ו/או להפסיק, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, את פעילות האתר.
 1. הזמנה באתר באגי אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא אם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

ימים א’ – ה’ : 9:30 – 16:30.

האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר באגי:

 1. על כל אדם ו/או תאגיד למסור את כל פרטיו כמבוקש בהליך ההרשמה, עליהם להחזיק כרטיס אשראי בתוקף,  המכובד בישראל.
 1. על אף האמור לעיל, אתר באגי שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים לרכוש מוצרים באמצעות אתר באגי מכל סיבה שהיא, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. המוצרים ומחיריהם:

 1. באתר באגי נמכרים מוצרים לשיפור וניקיון הבית ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 1. באגי, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר באגי, וכן להחליף ו/או להוסיף ו/או להשמיט איזה מן המוצרים ברשימת המוצרים וזאת מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. אופן הצגת המוצרים באתר באגי יקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של באגי. יובהר כי תמונות המוצרים הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את באגי.
 1. לא תתאפשר רכישה סיטונאית. באגי שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית.
 1. לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשום על המוצר הינו בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של באגי.
 1. מחירי המוצרים הקובעים הם הרשומים ליד כל מוצר באתר האינטרנט. באגי, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי הקונה, יחויב הקונה לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה ובעת הזמנת מוצר, התעדכן מחירו בין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן). המחיר הקובע, על פיו יחויב הקונה, יהיה המחיר המוצג בעת אישור ההזמנה.
 3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר האינטרנט, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בבאגי. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ואין כל נפקות לתו מחיר אחר המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 4. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחירי המבצע בכפוף לתוקף המבצע במועד הרכישה.
 1. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 2. ט.ל.ח- מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות.

ד. התשלום ודמי המשלוח:

 1. התשלום באתר האינטרנט יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ ישראל בלבד. התשלום יבוצע בכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
 2. על אף האמור לעיל, באגי, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרי תשלום באמצעי תשלום אחרים.
 1. באגי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר האינטרנט בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים בבאגי בעת מועד ההזמנה.
 2. בעת הזמנה באתר האינטרנט, בנוסף לתשלום ההזמנה יחויב המזמין בדמי משלוח, בסך כפי שיצוין באתר.
 1. כאשר מדובר באזורי משלוח חריגים, מחירי המשלוחים עלולים להיות גבוהים יותר. כך לדוגמא משלוח מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכדומה. אין להתייחס למחיר המשלוח המופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המוצג באתר הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.
 2. באגי תהא רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, החברה אינה מתחייבת להודיע מראש על עדכונים/ שינויים כאמור לעיל.
 3. באגי שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק  כל מוצר מכל סיבה שהיא ללקוח, לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או משלוח לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.

ה. אספקת המוצרים:

 1. המוצרים אשר הוזמנו באתר האינטרנט יסופקו על ידי באגי למען שהזין המזמין. מובהר בזאת, שזכותה של באגי שלא לספק מוצרים כל שהם לאזורים כל שהם או ללקוחות כל שהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר כי מועדים לאספקת המוצרים יוצעו בהתאם ליכולת האספקה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 2. באגי תעשה כל שביכולתה בכדי לספק את כל המוצרים הנכללים בהזמנה במועד. אולם, לעיתים יתכנו אילוצים ועיכובים ולפיכך, באגי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו. באגי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים במועד כפי שצוין בעת ההזמנה. למזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי באגי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה או עיכוב בהזמנה. למען הסר ספק, מוצר שלא יסופק לא יחויב.
 3. במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שהוזן על ידו, ידרש המזמין לאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו, לא עשה כן תוחזר ההזמנה לבאגי. האחריות על תיאום אספקת המוצרים בשנית יחול על המזמין. בין אם יקבע המזמין מועד חדש ובין אם לאו, המזמין יחויב בגין הזמנת המוצרים והמשלוח. למען הסר ספק, משלוח שיבוצע בשנית יחויב בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 4. ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד והמזמין מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד באגי בכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת.
 5. בעת אספקת הזמנה ראשונה של המזמין, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך למענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
 6. אי עמידת באגי במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 7. המוצרים יארזו בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של באגי, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 8. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במידה ואין חניה חופשית בסמוך לבניין הלקוח ו/או הלקוח נמצא בתוך קניון או בית עסק ו/או משלוח מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין/קניון/בית עסק והשליח לא יידרש להעלות את המוצרים עד לדירת הלקוח ויתאם עמו מסירה סמוך למקום הכניסה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומה ג’ ומעלה ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 9. מועד האספקה של המוצרים שיוזמנו באתר הינו שליח עד הבית. 3-5 ימי עסקים, ממועד ביצוע ההזמנה.

ו. החזרת מוצרים:

 1. על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולת המשלוח עם קבלתו, ולוודא שכל מה שהוזמן, אכן סופק.
 2. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם, בתנאי שהינם באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש.
 1. במידת הצורך, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 2. כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך כאמור בפרק דמי המשלוח.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או פגם במוצר מסוים, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או תקינות המוצר מצידו. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את התיקון ו/או החלפה של המוצר לפי הצורך. במצב הדברים הנ"ל בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון באגי וזאת בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף.

ז. שינוי וביטול הזמנה:

 1. בקשת המזמין לשינוי הזמנה תתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של באגי. החברה אינה מתחייבת לשינוי אך תעשה מה שביכולתה לפעול כבקשת המזמין.
 1.  ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה אשר יימסר לאחר תום יום העבודה ולאחר מכן, לא ניתן יהיה לביצוע אלא אם באגי תאפשר זאת. במקרה הנ"ל, בו תאפשר החברה לבטל ההזמנה, יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם החברה תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 2. לאחר אספקת המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה והחיוב יבוצע בעבור מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 3. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בפקס או במייל בלבד.
 4. אתר באגי יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שהודעה על כך תימסר למזמין לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 5. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות באגי, כפי שתקבע מעת לעת.

ח.  מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר האינטרנט במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 1. המבצעים הנערכים באתר, הינם במסגרת מכירות באתר האינטרנט בלבד
 2. במידה ובאתר האינטרנט יוחלט על קיום מבצע כלשהו, תוקפו יהא עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם).

ט. אחריות

 1. באגי אינה אחראית להפסד ו/או נזק כלשהו שייגרם למזמין באתר האינטרנט ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
 1. האמור לעיל, חל גם על רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר וכתוצאה מכך יגרם למשתמש ו/או צד ג' נזק.
 2. באגי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, עקב איחור במועד האספקה או עקב אספקת מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של באגי. מובהר בזאת כי אחריות אתר האינטרנט בכל מקרה תהיה מוגבלת עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 3. נזק כל שהוא אשר ייגרם למזמין ו/או לאתר באגי ו/או לצד שלישי אחר כל שהוא בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכדומה יהיה על המזמין ובאחריותו בלבד.
 4. המזמין פוטר את אתר באגי מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. באגי עושה כל שביכולתה כדי לשמור על פעילות סדירה ותקינה של אתר האינטרנט.
 5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא באגי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

י. אבטחת מידע ופרטיות:

 1. באתר האינטרנט מיושמים מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 1. בכניסה לאתר האינטרנט הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכדומה. מובהר בזאת, כי קיים איסור מוחלט על הפעלת רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו סריקת נתונים מתוך האתר.
 2. אתר באגי שומר לעצמו את הזכות לפעול בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט לעיל.
 3. חשיפת פרטי המזמין או כל שימוש אחר לרעה באתר האינטרנט, אינו באחריות באגי  וזאת במידה ושם המשתמש ו/או הסיסמה של המזמין לא נשמרה כראוי או לא הוחלפה מעת לעת כמומלץ.
 4. האתר אינו שומר בשום צורה ואופן את פרטי כרטיסי האשראי ו/או פרטי אופן התשלום של לקוחותיה, למעט ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי.
 5. המידע שייאסף במאגרי האתר  ישמר על ידי באגי ופרטי הלקוחות לא יעברו לצד ג' והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

יא. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר באגי, לרבות הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים, שייכים בלעדית לבאגי.
 1. קניינה הרוחני של באגי, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר
 2. בעצם הכניסה לאתר באגי לא ניתנת כל זכות ו/או רישיון על זכויותיה ו/או קניינה של באגי בתכולת האתר או חלק ממנה.
 3. באגי מזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי “באגי” השייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לבאגי. אין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר באגי, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 4. תמונות המוצרים המובאות באתר הינם להמחשה בלבד.

יב. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט במחוז חיפה.

יג. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר באגי למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 96 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.,